Örnalp & Unozon logotyp

VÅRA KUNDER - VÅR TILLGÅNG

Extrema krav är vår vardag

Vårt arbete är fyllt av utmaningar. Det gillar vi. Det handlar om att hitta smarta lösningar till krävande miljöer och ofta under stark tidspress. Våra kunder finns bland annat inom försvars-, offshore-, pappers- och massaindustrin, den kemiska industrin samt inom energisektorn med till exempel kärnkraftsanläggningar.

Det är vitt skilda branscher som ställer olika och mycket specifika krav på oss som leverantör. Produkter för exempelvis marina miljöer som inte får rosta, produkter för tuffa tag som måste vara lätta och för anläggningar med extrema renhets- och säkerhetskrav. Detta kräver flexibilitet och förmåga till snabba omställningar, vilket har gjort att våra medarbetare utvecklats till specialister på olika produkter och tekniker.

PAPPER- OCH MASSAINDUSTRI

En energislukande tillverkning

Att tillverka papper kräver stora mängder energi. En minskad energiförbrukning leder till stora kostnadsbesparingar och en bättre miljöprofil.
Minskade kostnader och en renare miljö

ÖrnalpUnozon har länge levererat värmeväxlare, tryckkärl och processutrustning till företag som tillverkar papper och massa. Våra produkter hjälper kunderna att:

 • öka energiåtervinningen

 • minska vattenförbrukningen

 • minska kostnaden för vattenbehandling

 • minska kostnaden för kemikalier

 • minska underhållet
  ViFlow erbjuder bland annat följande produkter för kunder inom pappers- och massaindustrin:

 • värmeväxlare

 • tankar och cisterner

 • transportskruvar

ÖrnalpUnozon samarbetar med flera av företagen inom pappers- och massaindustrin – företag med höga krav på kvalitet och professionella leverantörer.

ENERGISEKTORN

Energifrågan – en utmaning

En av vår tids stora utmaningar är energifrågan. Det finns ett stort behov av att kunna utnyttja befintlig energi så effektivt som möjligt framför allt inom industrin men även i samhället i övrigt.

Återvinning av värme med värmeväxlare

Att överföra och återvinna energi från ett medium till ett annat på ett så effektivt sätt som möjligt minskar miljöpåverkan och ökar utnyttjandegraden av den tillgängliga energin. ViFlows värmeväxlare möjliggör återvinning av värme från exempelvis spillvatten.

Produkter och applikationer

ÖrnalpUnozons produkter inom energisektorn är framför allt värmeväxlare men också tryckkärl. Vi erbjuder även rörinstallation med specialitet på högtrycks-ångrör. Produkterna används bland annat i följande applikationer:

 • turbinkondensorer
 • direktkondensorer
 • värmeväxlare för pann- och fjärrvärmevatten
 • oljeförvärmare
 • oljekylare

ÖrnalpUnozons kunder inom energisektorn är kärnkraftsanläggningar, energi- och fjärrvärmebolag liksom leverantörer av kompletta energiverk samt pappersbruk och andra företag som vill återvinna värme och energi av olika slag.

KEMISK INDUSTRI

Den kemiska industrin påverkas av ökande energipriser och av alltmer omfattande regleringar.

Ökad produktivitet och minskad miljöpåverkan

ÖrnalpUnozon tillverkar kundanpassade komponenter som förbättrar kundens produktionsprocesser genom att mer effektivt ta tillvara på energin, vilket ger en ökad produktivitet och minskning av negativ påverkan på miljön.

Produkter och applikationer

ÖrnalpUnozons produkter inom kemiområdet omfattar bland annat:

 • värmeväxlare
 • reaktorer
 • kolonner
 • tryckkärl

Produkterna används i applikationer som:

 • kylning
 • kondensering
 • förångning
 • lagring

ÖrnalpUnozons kunder inom den kemiska industrin finns inom tillverkningen av såväl flytande som torra kemikalier.

OLJE- & GASINDUSTRI

Ökade råvarupriser

De ökande råvarupriserna gör att olje- och gastransporter måste ske på ett energieffektivt sätt. ViFlows produkter och tjänster möjliggör stora kostnadsbesparingar och en bättre miljöprofil.

Vinster till havs och på land

ÖrnalpUnzon tillverkar den utrustning som kunden behöver vid såväl framtagning som transport av olja och gas, både till havs och på land.

ÖrnalpUnozon har erfarenhet av att tillverka värmeväxlare för att värma naturgas (LNG) och tillverkar även oljekylare för kunder som har behov av att kyla olja.

Komponenter i titan

ÖrnalpUnozon har lång erfarenhet av att tillverka komponenter i titan. Ofta används titan till exempel för att få ett korrosionsskydd mot de klorider som finns i havsvattnet.

ÖrnalpUnozon erbjuder följande produkter till kunder inom olje- och gasindustrin:

 • värmeväxlare
 • lagertankar
 • kolonner
 • scrubbers